40,000 تومان

35,000 تومان

تعداد :0

استخر دانشگاه شریف یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه پذیرش داشته و هر دو استخر روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 15:30 الی 18 بعد از ظهر پذیرش انجام نمی شود.


سونا خشک
سونا بخار
بوفه
سانس آزاد
جکوزی
سانس آزاد


40,000 تومان

35,000 تومان

تعداد :0

استخر دانشگاه شریف یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه پذیرش داشته و هر دو استخر روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 15:30 الی 18 بعد از ظهر پذیرش انجام نمی شود.


سونا خشک
سونا بخار
بوفه
سانس آزاد
جکوزی
سانس آزاد

تعداد0
مرد0
زن0
مجموع0 تومان